WYTRZYMAŁOŚĆ  MATERIAŁÓW

Ćwiczenia projektowe
Grupa 15/P2 i P3
semestr letni

Studia I-go stopnia

Data

Tematyka

23.II

Wprowadzenie. Obliczanie reakcji w układach statycznie wyznaczalnych.

2.III

Siły przekrojowe. Belki proste.

9.III

Belki proste -c.d.

16.III

Belki przegubowe.

23.III

Ramy. Zasada superpozycji. Łuki.

30.III

Łuki -c.d. Analiza geometrycznej niezmienności układów prętowych

6.IV

Sprawdzian1:belki proste, przegubowe, ramy

13.IV

Kratownice. Układy złożone.

20.IV

Układy złożone –c.d. Odtwarzanie obciążeń.

27.IV

Teoria stanu naprężenia: wektor naprężenia i jego składowe, naprężenia główne.

4.V

Sprawdzian2: układy złożone

11.V

Teoria stanu naprężenia: równania Naviera

18.V

Teoria stanu odkształcenia. Równania geometryczne

25.V

Teoria stanu odkształcenia. Równania fizyczne

1.VI

Skręcanie prętów statycznie wyznaczalnych

8.VI

Skręcanie prętów statycznie niewyznaczalnych

13.VI

Sprawdzian 3 (na wykładzie): teoria stanu naprężenia i odkształcenia.

15.VI

Podsumowanie. Testy

 

Warunki zaliczenia.

       zaliczenie ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych

       uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianów

       zdanie egzaminu

Studenci, którzy nie wykażą się obowiązkowością i nie uzyskają zaliczenia, nie będą dopuszczeni do egzaminu.

 

 

                                                                        dr inż. Paweł Latus