Program wykładów i ćwiczeń z Wytrzymałości Materiałów dla studentów II roku Studiów Zaocznych  WIL * sem. letni   

Wykład.  ćwiczenia audytoryjne.

 

1.     Wstęp.Zadania przedmiotu i jego zakres. Schemat obliczeniowy: rodzaje więzów i reakcje,        klasyfikacja konstrukcji, obciążeń i materiałów. Podstawowe założenia. Charakterystyki geometryczne  figur  płaskich.

2.      Charakterystyki geometryczne figur  płaskich-przykłady. Definicja siły wewnętrznej. Twierdzenie     o równoważności układów sił wewnętrznych  i zewnętrznych. Siły przekrojowe w prętach.

3, 4. Teoria stanu naprężenia. Def. naprężenia i stanu naprężenia, macierz naprężeń i jej własności. Analiza płaskiego stanu naprężenia: naprężenia normalne i styczne na dowolnej płaszczyźnie przekroju,. naprężenia główne i ich kierunki, ekstremalne naprężenia styczne.

5, 6. Teoria stanu odkształcenia. Wektor przemieszczenia liniowego, def. odkształceń liniowych i kątowych, stan odkształcenia, macierz odkształceń. Analiza płaskiego stanu odkształcenia. Związki między wektorem przemieszczenia liniowego i odkształceniami (równania Cauchy’ego). Równania fizyczne. Związki między naprężeniami i odkształceniami dla liniowo-sprężystego ciała izotropowego (równania Hooke’a).

7, 8. Szczególne przypadki obciążeń prętów pryzmatycznych. Osiowe rozciąganie i ściskanie. Macierz naprężeń i odkształceń, przemieszczenia, podstawowe dane doświadczalne. Warunki projektowania.

9, 10. Proste zginanie. Macierz naprężeń i odkształceń.

         Poprzeczne zginanie. Macierz naprężeń i odkształceń.

 

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aktywny udział w zajęciach.  Zaliczenie ćwiczeń.  Pozytywna ocena z egzaminu.

Aby uzyskać zaliczenie ćwiczeń studenci muszą zaliczyć prace kontrolne. W trakcie trwania  semestru studenci mają w domu do wykonania trzy prace kontrolne zawierające pytania teoretyczne i zadania rachunkowe. Prace należy zaliczyć pisemnie w podanych terminach zajęć, rozwiązując zagadnienia obejmujące materiał danej pracy.

Max ocena każdej pracy to 10 punktów. Oddanie pracy bez zaliczenia to 2 punkty, reszta oceny związana jest z jej zaliczeniem. Nie oddanie pracy w wyznaczonym terminie powoduje utratę punktów.

Zaliczenie prac kontrolnych.

Otrzymanie:

ˇ        50% punktów możliwych do uzyskania: zaliczenie projektów i dopuszczenie  do egzaminu,

ˇ        30%-50% punktów możliwych do uzyskania: zaliczenie po zdaniu kolokwium zaliczeniowego,

ˇ        poniżej 30% punktów możliwych do uzyskania: brak zaliczenia.

Tematyka prac kontrolnych

1.Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów i charakterystyki geometryczne figur płaskich.

            Teoria (T1)                              Zadania (Z1)

2. Teoria stanu naprężenia, odkształcenia i równania fizyczne.

            Teoria (T2)                              Zadania (Z2)

3.Osiowe rozciąganie i proste zginanie.

            Teoria (T3)                              Zadania (Z3)

Numery prac kontrolnych i terminy ich zaliczenia:

Gr.:      221                  222                  223                  231

Ogłoszenie

Literatura

A.Bodnar: Wytrzymałość materiałów (podręcznik dostępny w Internecie).

Z.Cywiński: Mechanika budowli w zadaniach. Tom 1.

A.Jakubowicz, Z.Orłoś: Wytrzymałość materiałów.

W.Orłowski, L.Słowański: Wytrzymałość materiałów. Przykłady obliczeń.

S.Piechnik: Wytrzymałość materiałów.

 

 

Dr inż. Paweł Latus                                                             Mgr inż. Bogusław  Zając