PRZYKŁADY ZADAŃ  Z ROZCIĄGANIA

Podstawy teoretyczne
Przykłady zadań


PRZYKŁADY ZADAŃ

Zadanie R-1.  Pręt stalowy o średnicy d = 40 mm i długości l = 50 cm poddano rozciąganiu siłą P = 150 kN.
Pomiary odkształceń wykazały przy tym wydłużenie pręta
D l = 0.28 mm i zmniejszenie średnicy D d = 0.006 mm.
Wyznaczyć moduł Young'a E i liczbę Poisson'a v dla materiału pręta.

Rozwiązanie

 


Zadanie R-2.  Zewnętrzna średnica słupa o przekroju pierścieniowym wynosi D = 30 cm. Słup jest obciążony siłą rozciągającą P = 1500 kN. Dobrać potrzebną grubość ścianki g pierścienia, jeżeli wytrzymałość na rozciąganie materiału, z którego wykonany jest słup wynosi R = 295 MPa.

Rozwiązanie   


Zadanie R-3.  Pręt aluminiowy o długości l = 2.5 m i średnicy d = 15 mm zamocowano między dwiema ścianami jednostronnie, pozostawiając szczelinę dylatacyjną szerokości a = 1 mm. Temperatura montażu wynosiła tm = 10°C.
Obliczyć naprężenia w pręcie przy wzroście temperatury otoczenia do t = 65°C.
       

Rozwiązanie

 


Zadanie R-4.  Ramka składa się z dwóch nieskończenie sztywnych poprzeczek AB i CD oraz z trzech prętów podłużnych, z których boczne wykonane są z miedzi środkowy zaś ze stali. Pole przekroju każdego pręta wynosi F.
Jakie powstaną naprężenia w prętach przy ogrzaniu ramki o
D t = 100°C.

Rozwiązanie

 


Zadanie R-5.  Pręt pryzmatyczny o polu powierzchni przekroju poprzecznego F = 5 cm2 jest rozciągany siłami P = 300 kN. Określić położenie przekroju, na którym naprężenia normalne są dwukrotnie większe, niż naprężenia tnące. Na jakich przekrojach naprężenia tnące osiągają wartości ekstremalne?             

Rozwiązanie

 


Zadanie R-6.  Dana jest kratownica, złożona z dwóch prętów o przekroju poprzecznym F = 4 cm2, obciążona siłą P = 100 kN jak na rysunku. Wyznaczyć wektor przemieszczenia u punktu K. Przyjąć E = 205 GPa, v = 0.3.

 

Rozwiązanie

 


Zadanie R-7.  Dany jest układ konstrukcyjny złożony ze sztywnej belki AD i ściągu BC. Zaprojektować średnicę ściągu i obliczyć pionowe przemieszczenie punktu D. Przyjąć wytrzymałość na rozciąganie stali R = 200 MPa i moduł sprężystości E = 205 GPa.


Rozwiązanie

 


Zadanie R-8. Zaprojektować średnicę prętów 1 i 2 w podanym układzie konstrukcyjnym, przyjmując jednakowe pole przekroju dla obu prętów. Wytrzymałość na rozciąganie R = 295 MPa, moduł Young'a E = 205 GPa.

Rozwiązanie

 


© Mariusz Hebda