Adam Bodnar

WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW

pklogo.gif (1737 bytes)

podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych

Wydanie drugie poszerzone i poprawione

Kraków, 2004

 

Wnukom moim
Mai, Maćkowi, Sebastianowi i Łukaszowi dedykuję

   

 

Od Autora

     Niniejszy podręcznik powstał na podstawie wieloletnich wykładów i ćwiczeń audytoryjnych z wytrzymałości materiałów, prowadzonych przez Autora na studiach inżynierskich i zaocznych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Nie ma w pracy zagadnień związanych z wyznaczaniem sił przekrojowych (tj. momentów zginających , sił poprzecznych i podłużnych) w statycznie wyznaczalnych
ustrojach prętowych gdyż na studiach zaocznych tego Wydziału ta problematyka wykładana jest w ramach przedmiotu mechanika teoretyczna.
     Podczas prowadzonych przez Autora zajęć przykłady pojawiały się bezpośrednio po wyłożeniu pewnej części materiału, w chwili gdy stanowiły naturalną ilustrację bądź rozszerzenie omówionych problemów. Stąd w podręczniku praktycznie każdy rozdział kończy się szeregiem przykładów, bowiem jest rzeczą oczywistą, że podnoszą one jego wartość dydaktyczną.
     W tym miejscu Autor chce złożyć podziękowania swym nauczycielom, przyjaciołom i współpracownikom z Katedry Wytrzymałości Materiałów Instytutu Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej. Współpraca z nimi, ich wiedza i pomysły związane z nauczaniem wytrzymałości materiałów, prezentowane w czasie licznych dyskusji i seminariów, były Autorowi bardzo pomocne przy pisaniu tego podręcznika.
     Osobne, szczególnie serdeczne podziękowania, Autor pragnie złożyć Profesorowi Stefanowi Piechnikowi, twórcy nowatorskiego kanonu wykładania i nauczania tego przedmiotu, dzięki któremu stało się dla Autora rzeczą oczywistą, że przedmiot ów, podobnie jak teoria sprężystości, teoria plastyczności czy reologia, jest naturalną i integralną częścią mechaniki ośrodków ciągłych.
     Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów studiów zaocznych i inżynierskich wydziałów budowlanych wyższych szkół technicznych ale ze względu na przyjęte konsekwentne podejście do rozwiązywania podstawowych przypadków wytrzymałości może być również przydatny dla studentów studiów magisterskich. Autor żywi nadzieję, że niniejszy podręcznik zostanie przychylnie przyjęty przez studentów i ułatwi im studiowanie zagadnień stanowiących przedmiot wytrzymałości materiałów.

Uwagi Autora do drugiego wydania

     W drugim wydaniu niniejszego podręcznika zmieniona został kolejność niektórych rozdziałów. Równocześnie problematyka kilku rozdziałów została poszerzona, a w innych została inaczej ujęta. Dodanych zostało wiele nowych przykładów.  Poprawiono zauważone błędy, które wystąpiły w pierwszym wydaniu .
     Autor ma nadzieję, że wymienione zmiany podniosły walory niniejszego podręcznika i uczyniły drugie wydanie lepsze od pierwszego.

 

SPIS TREŚCI:

 1. Podstawowe pojęcia, definicje i założenia
  1.1. Przedmiot i zadania wytrzymałości materiałów
  1.2. Schemat obliczeniowy. Klasyfikacja podpór, konstrukcji, obciążeń i materiałów
  1.3. Podstawowe założenia
 2. Charakterystyki geometryczne figur płaskich
  2.1. Definicje podstawowych charakterystyk geometrycznych
  2.2. Główne osie i momenty bezwładności
  2.3. Przykłady
 3. Siły wewnętrzne i przekrojowe
  3.1. Siła wewnętrzna
  3.2. Twierdzenie o równoważności układów sił wewnętrznych i zewnętrznych
  3.3. Siły przekrojowe w konstrukcjach prętowych
 4. Teoria stanu naprężenia
  4.1. Definicja naprężenia
  4.2. Stan naprężenia w punkcie
  4.3. Macierz naprężeń. Graficzny obraz macierzy naprężeń
  4.4. Współrzędne wektora naprężenia na dowolnej płaszczyźnie
  4.5. Statyczne warunki brzegowe
  4.6. Przykłady
 5. Analiza płaskiego stanu naprężenia
  5.1. Naprężenia na dowolnej płaszczyźnie
  5.2. Ekstremalne naprężenia normalne i styczne
  5.3. Koła Mohra
  5.4. Przykłady
 6. Teoria stanu odkształcenia
  6.1. Wektor przemieszczenia liniowego. Odkształcenia liniowe i kątowe
  6.2. Stan odkształcenia w punkcie
  6.3. Macierz odkształceń. Graficzny obraz macierzy odkształceń
  6.4. Równania geometryczne
  6.5. Odkształcenia liniowe i kątowe dowolnie zorientowanych włókien
  6.6. Względna zmiana objętości w punkcie
  6.7. Równania nierozdzielności odkształceń
  6.8. Przykłady
 7. Równania fizyczne
  7.1. Związek między stanem naprężenia i odkształcenia. I i II postać równań Hooke'a
  7.2. III postać równań Hooke'a - prawo zmiany objętości i prawo zmiany postaci
  7.3. Przykłady
 8. Energia sprężysta
  8.1. Podstawowe pojęcia
  8.2. Energia sprężysta ciała Hooke'a
 9. Osiowe rozciąganie i ściskanie
  9.1. Naprężenia i odkształcenia
  9.2. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia
  9.3. Energia sprężysta pręta rozciąganego lub ściskanego osiowo
  9.4. Zasada de Saint-Venanta
  9.5. Spiętrzenie naprężeń
  9.6. Podstawowe dane doświadczalne. Statyczna próba rozciągania
  9.7. Podstawowe zasady i warunki projektowania
  9.8. Przykłady
 10. Proste zginanie
  10.1. Naprężenia i odkształcenia
  10.2. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia
  10.3. Energia sprężysta pręta zginanego
  10.4. Wymiarowanie prętów zginanych
  10.5. Proste zginanie w płaszczyźnie (X,Y)
  10.6. Przykłady
 11. Poprzeczne zginanie
  11.1. Naprężenia i odkształcenia
  11.2. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia
  11.3. Energia sprężysta pręta zginanego poprzecznie
  11.4. Wymiarowanie prętów zginanych poprzecznie
  11.5. Trajektorie naprężeń głównych w prętach zginanych poprzecznie
  11.6. Przykłady
  11.7. Belki zespolone
  11.7.1. Naprężenia normalne w belkach zespolonych
  11.7.2. Przykłady
 12. Ugięcia osi belek zginanych
  12.1. Równanie różniczkowe ugiętej osi belki zginanej poprzecznie
  12.2. Metoda analityczna
  12.2.1. Przykłady
  12.3. Metoda Mohra
  12.3.1. Przykłady
 13. Ukośne zginanie
  13.1. Naprężenia i odkształcenia
  13.2. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia
  13.3. Wymiarowanie prętów ukośnie zginanych
  13.4. Przykłady
 14. Mimośrodowe rozciąganie i ściskanie
  14.1. Naprężenia i odkształcenia
  14.2. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia
  14.3. Wymiarowanie prętów mimośrodowo rozciąganych lub ściskanych
  14.4. Rdzeń przekroju
  14.5. Przykłady
 15. Skręcanie prętów o przekroju kołowo symetrycznym i prostokątnym
  15.1. Naprężenia i odkształcenia
  15.2. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia
  15.3. Energia sprężysta skręcanego pręta o przekroju kołowo symetrycznym
  15.4. Wymiarowanie skręcanych prętów o przekroju kołowo symetrycznym
  15.5. Przykłady
  15.6. Naprężenia styczne w skręcanym pręcie o przekroju prostokątnym
  15.7. Przybliżony sposób wyznaczania naprężeń stycznych w skręcanych prętach o dowolnym przekroju
  15.7.1. Przykłady
 16. Hipotezy wytężeniowe
  16.1. Wytężenie i jego miara
  16.2. Hipoteza Galileusza - hipoteza maksymalnych dodatnich naprężeń normalnych
  16.3. Hipoteza Rankine'a - Clebscha - hipoteza maksymalnych naprężeń normalnych
  16.4. Hipoteza Coulomba - Tresci - Guesta - hipoteza maksymalnych naprężeń stycznych
  16.6. Porównanie hipotez
  16.7. Naprężenia zredukowane
  16.8. Przykłady
 17. Stateczność osiowo ściskanych prętów prostych
  17.1. Stateczność pręta w zakresie liniowo sprężysty
  17.2. Siła krytyczna
  17.3. Naprężenia krytyczne
  17.4. Wymiarowanie osiowo ściskanych prętów z uwzględnieniem utraty stateczności
  17.5. Przykłady
  17.6. Zastosowanie metody energetycznej przy wyznaczaniu siły krytycznej
  17.6.1. Przykłady
 18. Zginanie porzeczne ze ściskaniem
  18.1. Postawienie zagadnienia
  18.2. Belka wolnopodparta obciążona siłą w środku
  18.3. Belka wolnopodparta mimośrodowo ściskana
 19. Nośność sprężysto plastycznych ustrojów prętowych
  19.1. Idealizacja wykresu rozciągania
  19.2. Zginanie prętów z materiału sprężysto plastycznego
  19.2.1. Przykłady
  19.3. Nośność graniczna osiowo rozciąganych układów prętowych
  19.3.1.Przykłady
 20. Literatura

 

email: kwm@limba.wil.pk.edu.pl


Copyright: Adam Bodnar   Ostatnie zmiany: 28 września 2005