PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH

Po tytule i krótkim opisie podaję literaturę "pierwszego kontaktu" dla zagadnienia.

Zastosowanie metody homogenizacji w obliczeniach konstrukcji murowych

h.1.Identyfikacja konstytutywna mikro-mechanicznego modelu konstrukcji murowej.
Wyznaczenie stałych materiałowych dla modelu opisującego ortotropowy materiał sprężysty na podstawie badań doświadczalnych z literatury i porównania z rozwiązaniem numerycznym.
Literatura:
Carpinteri A., Chiaia B., Bocca P. Size Dependence of Strength and Fracture Properties of Brick Masonry Walls, J. Eng. Mech., August 1997, 816-822
Zucchini A., Lourenço P. B., A Micro-Mechanical Model for the Homogenization of Masonry, Int. J. Solids Struct., 39, 2002, 3233-3255
h.2.Numeryczna identyfikacja mikro-mechanicznego modelu konstrukcji murowej.
Identyfikacja konstytutywna modelu poprzez zastosowanie dyskretyzacji RVE elementami skończonymi. Dwie możliwości uzyskania rozwiązania: w postaci analitycznej i numerycznej. Praca koncepcyjno-numeryczna.
Literatura:
Cecchi A., Di Marco R., Homogenized Strategy toward Constitutive Identification of Masonry, J. Eng. Mech., June 2002, 688-697
Cecchi A., Milani G., Tralli A., Validation of Analytical Multiparameter Homogenization Models for Out-of-Plane Loaded Masonry Walls by Means of the Finite Element Method, J. Eng. Mech., February 2005, 185-198
h.3.Zastosowanie mikro-mechanicznego modelu w obliczeniach sklepień murowanych.
Obliczenia istniejących konstrukcji z zastosowaniem modelu homogenizacji właściwości sprężystych. Praca o charakterze numerycznym z zastosowaniem dostępnego software'u.
Literatura:
Creazza G., Matteazzi R., Saetta A., Vitaliani R., Analyses of Masonry Vaults: A Macro Approach based on Three-Dimensional Damage Model, J. Struct. Eng., May 2002, 646-654

Cięgna, kable, konstrukcje linowe

l.1.Statyka sprężystych kabli obciążonych siłami skupionymi w 3D.
Równanie kabla w postaci wektorowej (forma zamknięta w przedziale). Odtworzenie dostępnych przykładów obliczeń dla kolejek górskich: obciążenie ciężarem własnym i siłami skupionymi. Praca o charakterze obliczeniowym.
Literatura:
Impollonia N., Ricciardi G., Saitta F., Statics of Elastic Cables under 3D Point Forces, Int. J. Sol. & Struct., 48 (2011), 1268-1276
l.2.Analiza pracy kabla hipersprężystego.
Numeryczne obliczenie formy pracy kabla wykonanego w materiału hiperspreżystego (nowy-Hooke'a). Praca obliczeniowa.
Literatura:
Valiente A., Symmetric Catenary of a Uniform Elastic Cable of Neo-Hookean Material, J. Engng. Mech., vol. 132, No. 7, 2006, 747-753

Zastosowanie prostych modeli zniszczenia i nośności konstrukcji

m.1.Zastosowanie modelu zniszczenia do analizy nośności sklepień murowanych.
Podobnie jak (h.2.) ale z zastosowaniem skalarnego parametru zniszczenia. Praca o charakterze numerycznym.
Literatura:
Creazza G., Matteazzi R., Saetta A., Vitaliani R., Analyses of Masonry Vaults: A Macro Approach based on Three-Dimensional Damage Model, J. Struct. Eng., May 2002, 646-654
Zucchini A., Lourenço P. B., A Micro-Mechanical Model for the Homogenization of Masonry, Int. J. Solids Struct., 39, 2002, 3233-3255
m.2.Dolne oszacowanie nośności plastycznej konstrukcji murowej.
Numeryczne obliczenie nośności homogenizowanej konstrukcji murowej z zastosowaniem kryteriów zniszczenia Rankina i Mohra-Coulomba
Literatura:
Kawa M., Pietruszczak S., Shieh-Beygi B., Limit States for Brick Masonry Based on Homogenization Approach, Int. J. Solids Struct., 45, 2008, 998-1016
m.3.Zastosowanie metody wieloboku sznurowego do analizy numerycznej łukowych konstrukcji murowych.
Metoda oparta na znanej analogii pomiędzy równowagą łuku a wiszącym układem kabli rozciąganych, modelującym odwrócony kształt linii równowagi. Założenia: krzywa łańcuchowa, małe odkształcenia sprężyste z uwzględnieniem odksztacalności osi, równowaga w konfiguracji aktualnej. Oszacowanie statyczne nośności plastycznej. Praca obliczeniowa.
Literatura:
Andreu A., Gil L., Roca P., Computational Analysis of Masonry Structures with a Funicular Model, J. Engng. Mech., vol. 133, No. 4, 2007, 473-480

Elementy konstrukcji zespolonych, żelbetowych i sprężonych

z.1.Przemieszczenia zarysowanej belki zespolonej z uwzględnieniem pełnej i częściowej współpracy elementów.
Częściowa (nie idealna) współpraca elementów skutkuje istotnym zwiększeniem podatności układu. Przeprowadzenie obliczeń na podstawie propoponowanej metody numerycznej, praca o charakterze numerycznym.
Literatura:
Spacone E., El-Tawil S., Nonlinear Analysis of Steel-Concrete Composite Structures: State of the Art, J. Struct. Eng., February 2004, 159-168
Faella C., Martinelli E., Nigro E., Shear Connection Nonlinearity and Deflections of Steel-Concrete Composite Beams: A Simplified Method, J. Struct. Eng., January 2003, 12-20
z.2.Siły przekrojowe w statycznie niewyznaczalnych materiałach prętowych o różnych modułach na rozciąganie i ściskanie.
Układy z materiaów nieizonomicznych często wykazują większą zdolność adaptacji poprzez redystrybucję sił przekrojowych w przypadku wystąpienia lokalnego przeciążenia. Analiza wybranych układów wg propoponowanej metody numerycznej, praca o charakterze numerycznym.
Literatura:
Yao W., Ye Z., Internal Forces for Statically Indeterminate Structures Having Different Moduli in Tension and Compression, J. Engng. Mech., vol. 132, No.7, 2006, 739-746
z.3.Wyboczenie giętno-cięte słupa wspornikowego pod równomiernym obciążeniem ciągłym.
Analiza metodą energetyczną postaci giętnej i ścinanej wyboczenia. Praca obliczeniowa.
Literatura:
Gawęcki A., Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych. cz.4 p. 19. Problemy stateczności, (tekst dostępny w internecie)
Bakker M.C.M., Shear-Flexural Buckling of Cantilever Columns under Uniformly Distributed Load, J. Engng. Mech., vol. 132, No. 11, 2006, 1160-1167
z.4.Analiza łuku o zmiennej krzywiźnie i przekroju obciążonego poprzecznie.
Obliczenie elementu konstrukcji, przykładowo dachu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia (łuk płaski obciążony poprzecznie). Praca o charakterze obliczeniowym.
Literatura:
Tufekci E., Dogrner O. Y., Exact Solution of Out-of-Plane Problems of an Arch with Varying Curvature and Cross Section, J. Engng. Mech., vol. 132, No. 6, 2006, 600-609

Inne

i.1.Graficzna reprezentacja elipsoidy naprężenia i interpretacja jej związku z kołami Mohra.
Praca koncepcyjno-graficzna. Niezbędna znajomość AutoCADa lub t.p.
Literatura:
Montáns F. J., Graphical Relationship among Lame Ellipsoid and Mohr's Circles. A Graphical View of Mohr's Circles, J. Eng. Mech, March 2002, 371-375

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego po I stopniu

 1. Siły przekrojowe w ustrojach prętowych.
 2. Podstawowe definicje i równania mechaniki ciała stałego.
 3. Sformułowania i przykłady zagadnień dynamiki.
 4. Stateczność prętów prostych.
 5. Linie wpływu wielkości statycznych w ustrojach prętowych.
 6. Podstawowe metody rozwiązywania ustrojów prętowych statycznie niewyznaczalnych.
 7. Obliczanie naprężeń w ustrojach prętowych.

Scope of topics for undergraduate comprehensive exam

 1. Cross-section forces in bar structures.
 2. Basic definitions and relations in mechanics of solid bodies.
 3. Formulation and examples of dynamic problems.
 4. Buckling of straight bars, uckling modes, methods to evaluate critical forces.
 5. Influence lines of static forces in bar structures.
 6. Basic methods to solve statically indeterminate bar structures.
 7. Computation of stresses in bar structures.

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego po II stopniu

 1. Geometryczna nieliniowość konstrukcji.
 2. Belki na podłożu winklerowskim.
 3. Analiza pracy belek złożonych i zespolonych.
 4. Reologia materiałów konstrukcyjnych - podstawowe pojęcia i modele.
 5. Nośność plastyczna przekroju i belki.
 6. Podstawy teorii stanów granicznych - oszacowanie górne i dolne.
 7. Zmęczenie materiału, pękanie i kontynualny opis uszkodzeń.

Scope of topics for graduate comprehensive exam

 1. Geometric nonlinearity of structures.
 2. Beam on Winkler's foundation.
 3. Analysis of composed and composite beams.
 4. Rheology of structural materials - basic ideas and models.
 5. Plastic bearing capacity of cross-section and beam.
 6. Limit states theory - upper and lower assessments.
 7. Fatigue, fracture and continuous description of deteriorations.